Quy hoạch tổng thể

 

West Green Design tạo ra môi trường đô thị đương đại thành công

Quy mô của những thách thức trong thiết kế và quy hoạch tổng thể đô thị đã tăng lên rất nhiều cùng với xu hướng toàn cầu nhanh chóng hướng tới đô thị hóa lớn hơn. Mỗi yếu tố gia tăng dân số, tiêu thụ năng lượng, nhu cầu vận chuyển, ô nhiễm và sự thịnh vượng cần thiết phải được tính đến trên một quy mô chưa từng thấy trước đây. WGD thiết kế những nơi trên khắp thế giới đáp ứng những thách thức này. Chúng tôi đang tạo ra môi trường đô thị đương đại thành công, với kế hoạch cho tương lai, bền vững về mặt thực tế bằng cách chia sẻ kiến thức quốc tế và thông qua phân tích nghiêm ngặt của các đội địa phương.